Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3458 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/861                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 693.500 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/861                         14. 6. 2018
2. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

8/861                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2018, vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 25. 1. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup