Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3469 ze dne 29. 5. 2018

8/866                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

změnit název projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“, schválený zastupitelstvem kraje usnesením 5/450 ze dne 14. 9. 2017, na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“

8/866                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 8 organizacím dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup