Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3466 ze dne 29. 5. 2018

8/867                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout věcné dary České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956, v roce 2018 v maximální celkové výši 223.020 Kč a na realizaci aktivit projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávací a záchranných modulů USAR a WASAR“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940 v letech 2018 a 2019 v maximální celkové výši 816.200 Kč dle předloženého materiálu a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

8/867                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup