Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje      

č. 39/3490    ze dne 29. 5. 2018

8/870                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost dne 1. 7. 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8/870                         14. 6. 2018
2. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ v maximální výši 200.000,-Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/870                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na realizaci aktivit projektu
„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019 těmto příjemcům:

a) LIGA o.p.s., IČO 00202380, ve výši 2.849.928,00 Kč

b) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 135.000,00 Kč

c) EUROTOPIA.CZ,o.p.s., IČO 25852345, ve výši 1.176.120,00 Kč

d) Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, ve výši 1.323.936,00 Kč

8/870                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

a) LIGA o.p.s., IČO 00202380, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) EUROTOPIA.CZ,o.p.s., IČO 25852345, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d) Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
    zpět - nové hledání
    frame-scrollup