Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č.  39/3488 ze dne 29. 5. 2018

8/874                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Veřejné parkoviště pro CENTRUM REPREZENTACE a talentované mládeže stolního tenisu“ ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/874                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02340/2017/RRC s obcí Jindřichov, IČO 00296074, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup