Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 38/3328 ze dne 15. 5. 2018

č. 39/3497 ze dne 29. 5. 2018

8/886                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů“ ve výši 7.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/886                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního“ ve výši 7.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 6.514.000 Kč a investiční dotaci ve výši 486.000 Kč, maximálně však ve výši 89,51 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/886                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce“ ve výši 7.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/886                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Vysoká škole báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ ve výši maximálně 2.500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/886                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Ostravská univerzita, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ ve výši maximálně 1.500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/886                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ ve výši maximálně 750.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup