Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3076 ze dne 27. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/176 ze dne 16. 3. 2017

8/891                         14. 6. 2018
1. schvaluje

přesun finančních prostředků mezi položkami 2.3.5 a 4.1.4 Nákladového rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC, dle předloženého materiálu

8/891                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC se subjektem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup