Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3486 ze dne 29. 5. 2018

č. 33/2983 ze dne 12. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/892                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/892                         14. 6. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále IČO 00095354, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na projekt „Fajne léto v Kosárně a modernizace infrastruktury 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018


zpět - nové hledání
frame-scrollup