Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3337 ze dne 15. 5. 2018

8/899                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 17. 4. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 26. 4. 2018, ve věci poskytnutí dotace na 18. ročník odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/899                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na projekt Konference ODPADY 21 – 18. ročník ve výši maximálně 70.000 Kč s časovou použitelností ode dne 15. 2. 2018 do dne 15. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup