Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3228 ze dne 24. 4. 2018

8/901                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v okolí velkého průmyslového zdroje v lokalitě Třinec-Konská, v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/901                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v okolí velkého průmyslového zdroje v lokalitě Třinec-Konská, v roce 2018 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 10. 1. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup