Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3338 ze dne 15. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/902                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Povodí Odry, státní podnik, ze dne 26. 2. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 19. 3. 2018, o poskytnutí dotace na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 10 - 12, řkm 1,166; řkm 1,267; řkm 1,416“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/902                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 10 - 12, řkm 1,166; řkm 1,267; řkm 1,416“ ve výši maximálně 3.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 22. 1. 2018 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do 31. 7. 2019 včetně a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup