Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3340 ze dne 15. 5. 2018

8/903                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava ze dne 26. 3. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 30. 4. 2018, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/903                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 115.136 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup