Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3342 ze dne 15. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/904                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ze dne 19. 2. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 29. 3. 2018, o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/904                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 250.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2018 do dne 30. 11. 2018 na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“ a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup