Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3501 ze dne 29. 5. 2018

8/906                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost zemědělského podnikatele Ing. Pavla Bartoška ze dne 13. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na pořízení malé zemědělské mechanizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/906                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje zemědělskému podnikateli Ing. Pavel Bartošek, IČO 48732761, ve výši 370.000 Kč na pořízení malé zemědělské mechanizace s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup