Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3505 ze dne 29. 5. 2018

8/907                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, ze dne 29. 4. 2018 ve věci poskytnutí účelové dotace na podporu environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/907                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, ve výši 1.020.000 Kč na podporu environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018 a investiční dotaci z rozpočtu kraje témuž příjemci ve výši 480.000 Kč na realizaci kosterních modelů v životní velikosti, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 1. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup