Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3339 ze dne 15. 5. 2018

8/908                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018, dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu

8/908                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018 s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 17. 10. 2018 a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup