Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 39/3534    ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

8/916                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Etická výchova, o. p. s., IČO 28631650, ve výši 370 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK II“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019

8/916                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup