Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3516 ze dne 29.5.2018

8/918                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO 26829690 ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Soutěž English Nightingale“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

8/918                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO 26829690, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup