Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 39/3517    ze dne 29. 5. 2018

8/919                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/919                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup