Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3517    ze dne 29. 5. 2018

8/921                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova
1, příspěvková organizace, IČO 47813482, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

8/921                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup