Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3540 ze dne 29. 5. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

8/930                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

schválit Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/930                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

pověřit radu kraje umožnit dle aktuálního vývoje financování sociálních služeb v roce 2018 ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování provozních nákladů v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup