Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3619 ze dne 12. 6. 2018

8/932                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzitě, IČO 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/932                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 198.820 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup