Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3819 ze dne 7.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/113 ze dne 16.3.2017

9/942                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Březová o prodloužení termínu realizace projektu související s pořízením 3 ks dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/942                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Březová, IČO 00299880, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2) usnesení č. 3/113 ze dne 16.3.2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1.1.2017 do 30.6.2018“ na „od 1.1.2017 do 30.4.2019“, dle předloženého materiálu

9/942                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01970/2017/KH uzavřené dne 26.6.2017 s obcí Březová, IČO 00299880, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup