Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3919 ze dne 28. 8. 2018

9/946                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti AquaKlim, s.r.o., ze dne 15. 8. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/946                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu „Film o lázních“ ve výši 242,5 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 142,5 Tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

9/946                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup