Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3809 ze dne 7. 8. 2018

č. 45/3922 ze dne 28. 8. 2018

9/948                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/948                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 1.487 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů na provoz a opravy vozidel v rámci realizace projektu „Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

9/948                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/948                         13. 9. 2018
4. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/948                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, individuální dotaci ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů na provoz vozidel v rámci realizace projektu „Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

9/948                         13. 9. 2018
6. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup