Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3925ze dne 28. 8. 2018

9/949                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/949                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout městu Kopřivnice, IČO 00298077, účelovou neinvestiční dotaci v maximální výši 210 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci opravy a následné revize po opravě automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S, s časovou použitelností od 9. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

9/949                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít s městem Kopřivnice, IČO 00298077, smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup