Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

45/3942 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

6/520 ze dne 14. 12. 2018

9/955                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 2 - 6 předloženého materiálu

9/955                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 - 11 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup