Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3949 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1587 ze dne 25.9.2015

9/962                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/962                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1587 ze dne 25. 9. 2015, na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57, z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

9/962                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03530/2015/DSH, se statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/962                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 14.500.000 Kč na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“ v rámci akce „Podpora aktivit obcí“ v odvětví dopravy a chytrého regionu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup