Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3948 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

9/963                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/963                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 1.163.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/963                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

vyčlenit v návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 finanční prostředky ve výši 1.163.000 Kč na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“ v odvětví dopravy a chytrého regionu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup