Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3947 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

9/964                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání konference TRANSPORT, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/964                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, v maximální výši 200.000 Kč, na přípravu a zajištění konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup