Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3957 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/824 ze dne 14.6.2018

9/965                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Krnov o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/965                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

změnit v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/824 ze dne 14. 6. 2018 text „po dokončení stavby“ na text „před dokončením stavby“

9/965                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/824 ze dne 14. 6. 2018 text "v normových parametrech" na text "v aktuálním stavebně technickém stavu"

9/965                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Krnov, IČO 00296139, v maximální výši 12.000.000 Kč, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky prokázání vlastnictví dotčené komunikace před podpisem smlouvy


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup