Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4080 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

č. 7/695 ze dne 14. 3. 2018

9/969                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03294/2018/DSH a smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

9/969                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

9/969                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

9/969                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03294/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/969                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup