Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 44/3846 ze dne 7. 8. 2018

9/970                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 731 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

pozemek parc. č. 543/1 ovocný sad,

vše v k. ú. a obci Metylovice,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví **********. 25. 4. 1964, bytem Ferdiše Duši 978, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,

za kupní cenu ve výši 4.900.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup