Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 44/3839 ze dne 7. 8. 2018

9/971                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 822/95 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Mošnov,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha, IČO 69797111,

za kupní cenu ve výši 380.000 Kč a za podmínek dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup