Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 44/3849 ze dne 7. 8. 2018

9/972                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

budovu č.p. 3641, Frýdek, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 650/8 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup