Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3853 ze dne 7.8.2018

9/973                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to:

část pozemku parc. č. 571/7 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 5513-76/2018 ze dne 4.7.2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 571/18 zahrada o výměře 112 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do podílového spoluvlastnictví

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1034/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 389/10263,

********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1029/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1016/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 420/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 621/10263,

společnosti Rezidence Gabriela s. r. o., Na Vyhlídce 718, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 28655036, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 392/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 620/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 610/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 616/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1033/10263,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 617/10263

za podmínky úhrady kupní ceny**********ve výši**********79.340 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup