Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3963 ze dne 28.8.2018

9/975                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 2801/2 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku, v k. ú. a obci Štramberk,

do vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665,

za podmínky úhrady kupní ceny**********ve výši**********5.760 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup