Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3966 ze dne 28. 8. 2018

9/977                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1183 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1185/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1185/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1233/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1233/4 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví obce Mošnov, Mošnov 96, Mošnov, IČO 00600792,

za kupní cenu ve výši Kč 530.580,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

9/977                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 94//7 ostatní plocha, o výměře 12 m2,

část pozemku parc. č. 351/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 351/9 ostatní plocha, o výměře 8 m2 a

část pozemku parc. č. 4286/22 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 4286/70 ostatní plocha, o výměře 571 m2,

všechny oddělené dle geometrického plánu č. 4558-122/2014 ze dne 25. 7. 2014 a dále

pozemek parc. č. 4336/1 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 3332 m2 a

pozemek parc. č. 4336/5 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 105 m2,

oba dle geometrického plánu č. 4561-122/2014 ze dne 18. 8. 2014,

všechny včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852,

za kupní cenu ve výši Kč 264.520,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

9/977                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 851/17 vodní plocha,

pozemek parc. č. 851/18 vodní plocha,

pozemek parc. č. 851/19 vodní plocha a

pozemek parc. č. 851/20 vodní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 43.523,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

9/977                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1155/33 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1155/34 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Kujavy,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.526,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

9/977                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2144/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2308-186/2017 ze dne 22. 11. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2144/58 ostatní plocha, o výměře 131 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Veřovice,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČO 70994234,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 25.744,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup