Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3969 ze dne 28. 8. 2018

                                                         

9/979                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov, IČO 62331582, a to:

pozemek parc. č. 511/120 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 511/121 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 511/122 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov,

do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

           i.  obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva k předmětu daru ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí vyhradí pro potřeby příspěvkové organizace uvedené v tomto bodě návrhu usnesení dvě parkovací stání, a to v pracovní dny po dobu provozu školy,

          ii.  v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. i, je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov, IČO 62331582, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

9/979                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, Víta Nejedlého 591/4, Karviná, IČO 62331752, a to:

část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3312-60/2018 ze dne 6. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 497/286 ostatní plocha o výměře 487 m2,

část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3312-60/2018 ze dne 6. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 497/287 ostatní plocha o výměře 941 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. Ráj, obec Karviná

do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

           i.  obdarovaný se zavazuje do deseti let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného realizovat na předmětu daru projekt „Dětské dopravní hřiště a rekreačně – sportovní areál v Karviné – Ráji“, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

          ii.  obdarovaný se zavazuje, že v rámci projektu provede na své náklady výstavbu plotu na hranici mezi nově vzniklým pozemkem parc. č. 497/287 a pozemkem parc. č. 497/100, v k. ú. Ráj, obec Karviná, přičemž na tomto plotu bude umístěna přístupová brána pro vstup a vjezd dárce, příspěvkové organizace uvedené v tomto bodě návrhu usnesení či jimi pověřených osob na pozemek parc. č. 497/100,

         iii.  obdarovaný se zavazuje, že po realizaci parkoviště na pozemku parc. č. 497/287 vyhradí 5 parkovacích stání pro potřeby dárce a příspěvkové organizace uvedené v tomto bodě návrhu usnesení,

         iv.  v případě, že obdarovaný nevyužije předmět daru k realizaci projektu „Dětské dopravní hřiště a rekreačně – sportovní areál v Karviné – Ráji“ nebo nesplní-li podmínky dle odst. i) až iii) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby byly pozemky převedeny zpět do vlastnictví dárce, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy bude dárcem písemně vyzván,

          v.  zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako právo věcné ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; po dobu trvání zákazu zcizení není obdarovaný oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětu daru na jiný subjekt

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, Víta Nejedlého 591/4, Karviná, IČO 62331752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

9/979                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

část pozemku parc. č. 2246 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 3504-57/2018 ze dne 17. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m2,

část pozemku parc. č. 2249/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3504-57/2018 ze dne 17. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2249/5 ostatní plocha, o výměře 12.010 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

           i.  obdarovaný se zaváže, že nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti budoucí darovací smlouvy realizuje na předmětu daru stavbu sportovního areálu a započne s jejím užíváním ve smyslu stavebního zákona; v případě, že obdarovaný poruší tuto povinnost, bude dárce oprávněn odstoupit od smlouvy

          ii.  obdarovaný se zaváže, že v rámci stavby sportovního areálu provede na své náklady výstavbu plotu na hranici mezi pozemkem parc. č. 2249/5 a pozemky parc. č. 2246/1 a 2249/6, v k. ú. Bruntál-město, a to po akceptaci technického řešení plotu dárcem; v případě porušení této povinnosti bude dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

         iii.  obdarovaný se zaváže na předmětu daru provozovat sportovní areál po dobu nejméně 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného, nedá-li dárce souhlas k jinému využití; v případě, že obdarovaný poruší tuto povinnost, bude dárce oprávněn od smlouvy odstoupit

         iv.  obdarovaný se zaváže umožnit využití sportovního areálu příspěvkovým organizacím kraje se sídlem ve městě Bruntál v rozsahu minimálně 900 minut/týden za shodných cenových podmínek, které obdarovaný stanoví pro své organizace – školy a školská zařízení, a to po dobu 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného; v případě porušení této povinnosti bude dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

          v.  zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 15 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

c)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

9/979                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to pergolu umístěnou na části pozemku parc. č. 1493/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, který je ve vlastnictví města Český Těšín, do vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

9/979                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 9 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, do vlastnictví organizace Dům dětí a mládeže Český Těšín, Hrabinská 33, příspěvková organizace, Hrabinská 458/33, Český Těšín, IČO 75075113

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup