Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3964 ze dne 28. 8. 2018

9/981                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 4038 trvalý travní porost,

část pozemku parc. č. 4039/2 trvalý travní porost,

vše v rozsahu dle zákresu v příloze č. 1 předloženého materiálu,

vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek;

do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643,

předmětné pozemky budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje; kraj uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací a o vypořádání stavebních objektů mezi krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, jako budoucím obdarovaným, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup