Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4091 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018

9/983                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018 text:

„za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018“

na text:

„za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018 a zřízení věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 449/31 orná půda, parc. č. 449/32 orná půda, parc. č. 449/35 orná půda, parc. č. 458 orná půda a parc. č. 1277/11 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve prospěch kraje, na dobu určitou do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí k investiční výstavbě (výstavba výrobních kapacit anebo skladovacích prostor, parkovacích ploch, inženýrských sítí pro vedení elektřiny, plynu, vody či kanalizace, nebo doprovodných staveb tvořících funkční celek se stávajícím závodem) na Předmětu předkupního práva, kupní cena bez DPH za m2 bude v případě využití předkupního práva stanovena ve stejné výši jako cena bez DPH za m2, za kterou je prodáván Předmět koupě“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup