Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

9/984                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, v maximální výši 350.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství“, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup