Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

č.  45/3990 ze dne 28. 8. 2018           

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

9/991                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2023, ve výši 47.500.000 Kč dle předloženého materiálu

9/991                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2024 – 2033, v maximální výši 3.000.000 Kč

9/991                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

9/991                         13. 9. 2018
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán v předpokládané výši 113.740 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup