Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1673 ze dne 25.9.2015

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

k usnesení rady kraje

č. 45/4017 ze dne 28.8.2018

9/997                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout kombinovanou dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup