Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 7/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka pro integrovanou prevenci (Funkční náplň:)
(Odbor životního prostředí a zemědělství)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 11. platová třída (21 480 Kč - 32 290 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: : Koordinuje státní správu na úseku integrované prevence v působnosti kraje. Zpracovává koncepci ochrany životního prostředí v daném území. Posuzuje úplnost a správnost řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí. Rozhoduje o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům. Provádí kontrolu integrovaného povolení anebo provozu zařízení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Vyjadřuje se k žádosti o integrované povolení. Komplexně zajišťuje výkon státní správy a samosprávných činností na úseku integrované prevence, zpracování stanovisek a vyjádření k záměrům z pohledu životního prostředí. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – zaměření technické, přírodovědné

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet) a řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe v oblasti veřejné správy, orientace v geografickém informačním systému (GIS), znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 12. 2. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 28. 1. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Mgr. Roxana Macháčková, B 208, tel.: 595 622 694, e-mail: roxana.machackova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup