Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 12/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Energetický/ká dispečer/ka a analytik/čka (Funkční náplň:)
(Odbor kancelář ředitele krajského úřadu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Zaměstnanec

Platové zařazení: 10. platová třída (19.760 Kč – 29.740 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: komplexně a samostatně zajišťuje řízení energetického managementu budov KÚ MSK, tj. řízení veškerých energií a energetických zařízení – energetický management. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ bak., vyšší odborné vzdělání – zaměření technické, elektroenergetické, energetické, ekonomické nebo IT.

Předpoklady:

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, OS Windows 10, Internet). Základní znalosti v oblastech vytápění v budovách, regulačních systémech, obnovitelných zdrojích energie, znalost vývojových trendů v energetice. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe v energetice s využitím IT, praxe s vyhodnocováním dat z technologických/energetických zařízení, znalost regulačních systémů v oblasti IRC regulace, osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978, §6.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 19. 2. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 12. 2. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 208, tel.: 595 622 625, e-mail: lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup