Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 46/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Organizační referent/ka orgánů kraje (Funkční náplň:)
(Odbor právní a organizační)

Počet obsazovaných míst: 2

Zařazení: Úředník

Platové zařazení: 8. platová třída (16 800,00 Kč - 25 330,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťuje uceleně odbornou agendu související s činností zastupitelstva kraje a jeho výborů, činností rady kraje a jejich komisí. Zabezpečuje přípravu schůzí rady a zasedání zastupitelstva po organizačně technické stránce. Ukládá materiály pro zasedání zastupitelstva, zápisy a usnesení zastupitelstva a usnesení výborů. Ukládá materiály pro schůze rady, usnesení rady, komisí a písemnosti týkající se zřízení zvláštních orgánů kraje, jmenování jejich členů a jednací řády, popř. statuty zvláštních orgánu kraje. Vede evidenci výborů zastupitelstva, komisí rady a jejich členů. Vede evidenci komisí rady a zvláštních orgánů a evidenci jejich členů. Zajišťuje agendu kontroly plnění usnesení zastupitelstva, rady kraje. Zabezpečuje organizačně vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva. Zabezpečuje přípravu pracovních jednání a školení členů zastupitelstva po organizačně technické stránce. Vytváří organizačně technické podmínky pro činnost politických klubů. Zajišťuje přípravu návrhů na řešení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva. Zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva. Zajišťuje agendu členů zastupitelstva včetně zpracování podkladů pro výplatu odměn a náhrad členům zastupitelstva. Zpracovává adresář poslanců a senátorů Parlamentu ČR zvolených v kraji. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Střední vzdělání a maturitní zkouškou

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oblasti veřejné správy. Výhodou znalost práce s GINIS, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 2. 9. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 16. 8. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 208, tel.: 595 622 625, e-mail: lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup