Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 49/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka sdílených služeb (Funkční náplň)
(Odbor podpory korporátního řízení a kontroly)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Zaměstnanec.

Platové zařazení: 11. platová třída (21 480,00 Kč - 32 290,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy, zejména agendy Service Desk a Komunikace s příspěvkovými organizacemi. Koordinuje činnosti kontaktního místa první úrovně podpory Service Desku. Zajišťuje provoz a rozvoj Portálu kraje, centrálního místa pro komunikaci a spolupráci kraje, příspěvkových organizací a obchodních společností, koordinuje činnosti spojené s využíváním Portálu kraje. Koordinuje činnosti související s informačním systémem pro správu majetku a energetický management. Organizuje a případně vede školení uživatelů, dohlíží na tvorbu uživatelských příruček. Sleduje efektivní využívání aplikace a podílí se na jejím rozvoji. Zajišťuje komunikaci s dodavatelem systému. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání – zaměření všeobecné, ekonomické nebo technické.

Předpoklady:

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), komunikační schopnosti na výborné úrovni. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 17. 10. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Přihlášku včetně výše uvedených dokumentů lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.


V Ostravě dne: 2. 10. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 902, e-mail: martina.jansova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup