Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 52/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Vedoucí oddělení cestovního ruchu
(Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Vedoucí úředník

Platové zařazení: 12. platová třída (23 270 Kč – 34 970 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a příplatek za vedení.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu. Zpracovává analýzy rozvoje cestovního ruchu potřebné pro aktualizaci „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“. Podílí se na přípravě projektových záměrů usilujících o podporu z externích finančních zdrojů. Připravuje marketingové plány a aktivity Moravskoslezského kraje v rámci cestovního ruchu. Zajišťuje prezentaci potenciálu kraje na výstavách a veletrzích v České republice a zahraničí. Zajišťuje provádění analýz a hodnocení úrovně rozvoje území kraje, jeho částí, včetně stavu rozvoje kraje v oblasti podpory cestovního ruchu. Navrhuje zaměření dotačních programů z rozpočtu kraje v oblasti cestovního ruchu a zabezpečuje jejich realizaci.

Požadované vzdělání: VŠ ekonomické, humanitní, výhodou zaměření na cestovní ruch

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe 2 roky v oboru. Vysoká úroveň vystupování, ústního a písemného projevu. Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost analyticky a koncepčně myslet, loajalita.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 21. 11. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.


Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 6. 11. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625, e-mail: lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup