Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 55/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka pro správní činnosti (Funkční náplň)
(Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník

Platové zařazení: 10. platová třída (19 760,00 Kč - 29 740,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Provádí konzultační a poradenskou činnost v oboru působnosti územního samosprávného celku spojenou s volbou přísedících Krajského soudu v Ostravě. Provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti výkonu spisové služby Moravskoslezského kraje. Kontroluje vedení spisové služby. Realizuje úkoly vyplývající ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zabezpečuje veškeré úkoly stanovené Moravskoslezskému kraji u jím vyhlášených veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. Plní úkoly v oblasti krajského referenda. Zabezpečuje úkoly ve věcech voleb a práva shromažďování. Zabezpečuje úkoly v oblasti eGovernmentu. Zabezpečuje veškeré úkony stanovené krajskému úřadu zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ nebo vyšší odborné – zaměření ekonomické, právní, humanitní, veřejná správa.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou praxe v oblasti veřejné správy, znalost práce s GINIS, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě emailem s minimálně zaručeným podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 6. 12. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.
Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 22. 11. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906, e-mail: martina.jansova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup